*Stichting Het Zwembad
Tripkouw 36A
1679GJ Midwoud
0229 – 20 12 45 (of 06 – 12177381 bij geen gehoor)
of mail naar: rvanmeulem@quicknet.nl

*Voor vragen over de zwemlessen:

Victoria Frensch-Hoogland  – tel: 06 15 86 44 81

*PROTOCOL VEERANTWOORD ZWEMMEN

(versie 3.0 van 11 maart 2021)
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we
iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in
een binnen- of buitenbad.
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle
zwemmers medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat
zwembaden veilig moeten zijn. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe
aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop
zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.
In het belang van de gezondheid van alle gasten, leveranciers, medewerkers en
vrijwilligers vragen wij alle badinrichtingen1 om onderstaande maatregelen uit te voeren
en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen
noodzakelijk.
Preambule

 1. Dit protocol geldt binnen de beperkingen van activiteiten zoals deze vermeld
  staan op www.rijksoverheid.nl;
 2. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in en rondom badinrichtingen. In
  ruimtes met andere activiteiten kunnen andere protocollen prevaleren
  (bijvoorbeeld het landelijk horecaprotocol in het restaurant);
 3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle badinrichtingen,
  medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers;
 4. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie.
 5. Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVMrichtlijnen;
 6. Beheerders maken afspraken zichtbaar op de locatie en communiceren hier actief
  over via verschillende kanalen;
 7. Voor beheerders verwijzen we naar de Richtlijn ‘Veilig zwemmen in coronatijd’.
 8. Het huishoudelijk reglement van de betreffende badinrichting blijft altijd van
  toepassing;
 9. Om up-to-date te blijven worden er frequent aanpassingen doorgevoerd. Op
  water-vrij.nl/organisaties vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.
  1 Het betreft hier zwembaden en natuurbaden met een gereguleerde toegang (kaartje kopen).Pagina 2 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
  Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad
  Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
  • Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
  • Blijf thuis indien u corona heeft.
  • Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van
  benauwdheid heeft.
  • Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.
  • Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
  • Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
  • Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
  • Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je
  hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een
  coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de
  quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD);
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Houd de geldende afstandsregels in acht;
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2
  ;
  • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
  • Was thuis, voorafgaand aan en na het zwembadbezoek, je handen met water en
  zeep, minimaal 20 seconden;
  • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het
  aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten,
  afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen;
  na het snuiten van de neus;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen;
  • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht:
  Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van
  natte ruimte) geldt:
  ▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
  ▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;
  De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er
  ▪ actief wordt gesport (ook op de kant);
  ▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje
  het geven van de les, training of instructie te veel belemmert.
  Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje
  wel verplicht.
  Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen;
  • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
  2 Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en
  armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.Pagina 3 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
  Voor beheerders:
 10. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen
  meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.);
 11. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website
  en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd;
 12. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en
  routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal
  aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes;
 13. Douche inrichting blijft gesloten;
 14. Het aantal bezoekers van de badinrichting dient actief bewaakt te worden en is
  gerelateerd aan hetgeen op de locatie en activiteiten verantwoord is binnen
  gestelde afstandsregels;
 15. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval
  van een eventuele uitbraak. Deze gegevens moeten worden vastgelegd: volledige
  naam, datum en tijdstip van aankomst, e-mailadres en telefoonnummer;
 16. De beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de bezoekers of
  hun wettelijke vertegenwoordiger voor de verwerking en overdracht van de onder
  6 bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en
  contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt
  vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;
 17. De onder 6 genoemde gegevens dienen op zodanige wijze te worden verwerkt dat
  daarvan geen kennis kan worden genomen door onbevoegde personen;
 18. De onder 6 genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering
  van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden
  veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de
  zwemgelegenheid.
 19. Naast registratie is ook een gezondheidscheck verplicht. (zie bijlage voor poster
  met vragen);
 20. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen
  maken, etc., worden zo veel mogelijk vanuit huis gedaan;
  12.Zorg voor naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. Deze dienen strikt
  en controleerbaar nageleefd te worden. In de volledige richtlijn worden hiervoor
  verschillende aanbevelingen gegeven;
  13.Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de
  naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld;
  14.Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen
  om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie;
 21. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in
  de diverse locaties van de badinrichting moet worden uitgevoerd;
 22. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op
  ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 23. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige
  manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;
  18.Breng de huisregels in lijn met dit protocol;
  19.Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.
  Voor zwemmers:
 24. Houd de geldende afstandsregels in acht. Tijdens specifieke activiteiten in het
  water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;
 25. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;Pagina 4 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
 26. Was thuis, voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek, je handen met
  water en zeep, minimaal 20 seconden;
 27. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
  minimum;
 28. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel);
 29. Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
 30. Blijf thuis indien u corona heeft.
 31. Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van
  benauwdheid heeft.
 32. Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.
  10.Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
  11.Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
  12.Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
 33. Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je
  hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een
  coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de
  quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD);
 34. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 35. Draag een mondkapje conform de algemene richtlijnen;
 36. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
  Voor medewerkers:
 37. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis
  gedaan;
 38. Houd 1,5 meter afstand;
 39. Schud geen handen;
 40. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 41. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor
  het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 42. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een
  schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik
  en schoonmaak van materialen;
 43. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel
  moment fysiek contact;
 44. Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
 45. Blijf thuis indien u corona heeft.
 46. Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van
  benauwdheid heeft.
 47. Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.
 48. Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
 49. Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
 50. Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
 51. Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je
  hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een
  coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de
  quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD);
 52. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 53. Draag een mondkapje of face-shield conform de algemene richtlijnen;
 54. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;Pagina 5 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
 55. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als
  medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt;
 56. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de
  GGD-instructies om anderen te waarschuwen.
  Voor huurders:
 57. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting
  vastgesteld en dat deze nageleefd worden;
 58. Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij
  iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook
  adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het
  (coronaproof) sport- of lesaanbod;
 59. Communiceer de geldende regels met je medewerkers/vrijwilligers, zwemmers,
  ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar
  aanwezig is op de accommodatie;
 60. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken
  op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 61. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je
  medewerkers en vrijwilligers;
 62. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen
  bij het naleven van de regels.
  Bij leveranciers:
 63. Houd 1,5 meter afstand;
 64. Laat leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst;
 65. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden;
 66. Overweeg levering tot aan de deur;
 67. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken.
  Bezoek van het zwembad
  Routing/aanmelden:
 68. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
 69. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt
  dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
 70. Inchecken (indien noodzakelijk) of registratie gebeurt bij de receptie/ingang
  doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit
  controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van
  toepassing zelf zijn deelnemerspasje;
 71. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5
  meter afstand niet in het geding komt;
 72. Iedere organisatie hanteert een systeem dat registreert welke klanten en
  leveranciers er op welk moment zijn binnen geweest.Pagina 6 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
  Omkleden:
 73. De deelnemers komen bij voorkeur met zwemkleding onder de gewone kleren
  naar het zwembad en kleden zich bij het bad om. Na afloop kunnen de
  kleedruimtes gebruikt worden. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit
  toelaat;
 74. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5
  meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel
  personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om
  een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen;
 75. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden
  neergelegd. Lockers en opbergruimten worden voor en na gebruik
  gedesinfecteerd. Ook is het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op
  een aangegeven plek te plaatsen.
  Douche en toiletgebruik:
 76. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet
  te gaan;
 77. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten
  worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande
  hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
 78. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf
  thuis naar het toilet te gaan. Maak het toilet regelmatig schoon, minimaal 1 keer
  per dag. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep;
 79. Douches blijven gesloten.
  Gebruik materialen en hygiëne:
 80. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 81. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in
  gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd.
  Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht
  conform richtlijnen.
  Activiteiten in de badinrichting binnen en buiten
  Ouder en kind zwemmen3
  (thans binnen niet toegestaan):
 82. Per kind is één ouder/verzorger uit hetzelfde huishouden toegestaan;
 83. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt
  dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Indien de
  lokale situatie dit vereist zal gefaseerd omgekleed worden;
 84. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige
  aankleedkussen gelegd kan worden;
 85. De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd;
 86. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet
  zindelijke kinderen zwemluiers dragen;
 87. Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en ouder
  die niet uit hetzelfde huishouden komen.
  3 Het gaat hier specifiek over de georganiseerde activiteit ‘ouder/kind-zwemmen’.Pagina 7 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
 88. Meezingen (of schreeuwen) is niet toegestaan.
  Zwemlessen/schoolzwemmen (schoolzwemmen alleen toegestaan in het kader van
  leszwemmen):
 89. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van
  de kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant;
 90. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.
 91. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers
  en begeleiders;
 92. Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen,
  bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals
  kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad
  (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;
 93. Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het
  toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen;
 94. Het is echter wel de bedoeling dat de 1,5 meter ook in het omkleedgedeelte
  aangehouden wordt. Voor de zwemles zelf geldt dat ouders/verzorgers niet mee
  mogen de zwemzaal in en dus op een andere plek (buiten) moeten wachten.
 95. Kinderen worden in badkleding met daaroverheen een badjas of makkelijk
  zittende kleding naar het zwembad gebracht.
 96. Een zwembad/zwemschool medewerker neemt de kinderen mee naar binnen,
  waarna bij het zwembad de kleding/badjas wordt uitgetrokken (makkelijk is een
  tas mee te geven om de kleding in te doen). De ouders verblijven tijdens de les
  buiten het zwembad;
 97. Na de zwemles brengt een zwembadmedewerker de kinderen (met
  badjas/kleding) naar de kleedkamer, waar de ouders op 1,5 meter afstand de
  kinderen kunnen afdrogen en aankleden.
  Groepsactiviteiten4
  (thans binnen niet toegestaan):
 98. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
 99. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden
  voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van
  volwassenen.
  Banenzwemmen (thans binnen niet toegestaan):
 100. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5
  meter van de zwemmers vanaf de kant;
 101. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht5
  ;
 102. Direct na de activiteit dien de geldende afstandsregels weer in acht genomen te
  worden;
  4 Hieronder valt ook verenigingszwemmen.
  5 Dus tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5m van elkaar te komen. Het is niet gewenst elkaar
  actief op te zoeken of te benaderen.Pagina 8 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
  Recreatief zwemmen6
  (thans niet toegestaan):
 103. De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook
  onderling in het water;
 104. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten
  opzichte van de aanwezige toezichthouders;
 105. Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5
  meter aan te geven.
  6 Bij recreatief zwemmen heeft ouder altijd de rol van toezichthouder indien kind niet zwemvaardig is.Pagina 9 van 10 Versie 3.0 (11-03-2021)
  Naschrift
  Dit document is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de
  zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale
  Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ),
  Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua),
  Deskundigen Beraad Zwembaden (DBZ), TU Delft, Eerste Nederlandse Vakopleidingen
  voor Zwembadmedewerkers (ENVOZ), HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse
  Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse
  Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN),
  Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Nederlandse
  Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en
  Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).
  Met dit protocol willen we eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers
  van badinrichtingen en zwemgelegenheden richting geven hoe te handelen. Hierbij is de
  lijn gekozen om binnen de kaders van het kabinetsbeleid én de richtlijnen van het RIVM
  zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt
  door directie van de badinrichting overleg gevoerd met de
  ondernemersraad/personeelsvertegenwoordigers. Samen dienen de partijen te streven
  naar een zo groot mogelijk draagvlak.
  Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche
  gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door.
  Versie 3.0 (11-03-2021

VEILIGHEID EN HYGIENE IN EN OM HET ZWEMBAD 2021